Informació sobre protecció de dades

Denominació social

SERVEIS ESTRAGUES COMA (d’ara endavant, “BLOC CAFÈ“).

Adreça: Baixada del Molí 7-11, AD500 Andorra la Vella.

Tfno:

Email:

Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de privadesa estableix els termes en què tractarem les dades personals a BLOC CAFÈ, això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://www.bloccafe.com/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

BLOC CAFÈ recull les dades personals següents amb les finalitats a continuació indicades:

a. Les dades recollides a les nostres dependències seran exclusivament utilitzades per a la prestació del servei.

b. En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic, les dades personals recollides seran exclusivament utilitzades per a la prestació del servei.

c. Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de treball a les nostres oficines o de remetre’ns el seu currículum per altres mitjans, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les vostres dades personals seran exclusivament fetes servir per gestionar la relació laboral amb  BLOC CAFÈ.

d. Xarxes Socials: les dades facilitades o que puguin compartir-se a les Xarxes Socials en què BLOC CAFÈ estigui activa seran tractades d’acord amb les Polítiques de Privacitat de cada Xarxa Social. Recomanem llegir i revisar periòdicament aquestes Xarxes Socials abans d’interactuar amb BLOC CAFÈ.

e. Càmeres de seguretat: les dades recollides per les nostres càmeres de seguretat tenen la finalitat de garantir la seguretat de les instal·lacions, així com de les persones que s’hi troben.

Quant de temps custodiem les vostres dades?

A continuació i d’acord amb la normativa vigent, us informem del temps que mantindrem les vostres dades, que depèn del tipus d’ús al qual siguin destinades:

Les dades dels nostres clients seran tractades mentre duri la relació comercial i, una vegada conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

Les dades de possibles clients que, havent interactuat amb BLOC CAFÈ (per exemple sol·licitant informació), no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminades passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis . En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, una vegada conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

En relació amb les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de fer alguna entrevista per una vacant laboral, les vostres dades personals seran arxivades per un període d’un any, després de les quals, si no s’han seleccionat, seran esborrades dels nostres sistemes.

Les dades recollides per les nostres càmeres de seguretat seran guardades durant un mes, transcorregut el qual seran esborrades, llevat dels supòsits en què s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

 

Legitimització

A continuació, us informem què ens permet tractar les vostres dades, en funció de l’ús per al qual siguin destinades.

Les dades dels treballadors i del nostres clients seran tractades per BLOC CAFÈ, per al compliment de la relació contractual.

Únicament tractarem les seves dades amb fins promocionals si ens ha donat el seu consentiment específic per fer-ho. Sense perjudici de l’anterior, tractarem les dades amb fins promocionals, sempre que sigui client, d’acord amb l’interès legítim de BLOC CAFÈ.

La base legal per al tractament de les dades captades per les nostres càmeres de seguretat és l’interès legítim a evitar, o si escau investigar, els possibles incidents que es produeixin a les instal·lacions.

 

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb què disposem d’un contracte de servei vigent o que intervingui una llei que obligui a BLOC CAFÈ a tal cessió de dades.

 

Drets

Té dret a: