Obligacions dels usuaris de compliment general

INSTAL.LACIONS 

 • L’usuari afirma estar en condicions físiques aptes per a la pràctica esportiva, i afirma haver passat per compte propi un control mèdic previ.
 • NO es permet fer soroll de 22h a 9h.
 • Queda prohibit l’accés a totes les persones alienes a la instal·lació i no inscrites en Bloc Cafè.
 • La targeta de soci podrà ser requerida en qualsevol moment pel personal de la instal·lació.
 • En general no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacifica de les persones usuàries.
 • Tractar amb respecte a la resta d’usuaris i d’usuàries i el personal que hi treballa.
 • NO es pot fer entrenaments amb entrenadors personals aliens.
 • NO es permet l’entrada al Gimnàs i Rocòdroms amb animals.
 • L’usuari és responsable de les seves pertinences, així com de la seva pèrdua o robatori.
 • NO es permet l’accés a les instal·lacions fumant.
 • És obligatori l’ús de xancletes a les dutxes.
 • No es permet anar descalç per qualsevol zona de les instal·lacions.
 • El tècnic de sala limitarà o prohibirà la realització d’aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la seguretat pròpia de l’usuari o d’altres usuaris, o puguin deteriorar l’equipament o el material.
 • Per raons d’higiene cal dur una tovallola o utilitzar el paper i desinfectant un cop finalitzada l’utilització de les bicis; màquines i matalassos.
 • NO es permet excedir del temps de treball marcat a les màquines cardiovasculars en hora punta.
 • NO es permet monopolitzar les diferents estacions, ni guardar tanda.
 • És obligatori tornar al seu lloc el material que s’hagi utilitzat, i descarregar les màquines utilitzades.
 • Si el client lloga una taquilla haurà d’abonar 5€ per la clau.
 • En cas de pèrdua de la clau , cal comunicar-ho en la màxima brevetat i haurà d’abonar 5 € per la renovació d’aquesta.
 • L’usuari haurà d’abonar 10€ per l’adquisició de la tarja d’accés. Fins a la data de baixa que es tornaran els 10€.
 • En cas de pèrdua de la targeta de soci, cal comunicar-ho en la màxima brevetat i haurà d’abonar 10 € per la renovació d’aquesta. Fins a la data de comunicació de la targeta perduda, el soci en qüestió es farà responsable de l’ús que se’n pugui fer.
 • Està prohibit accedir amb menjar, begudes i envasos de vidre al Gimnàs i Rocòdroms; només begudes isotòniques i aigua.

QUOTES I BAIXES

 • Tots els pagaments es fan per endavant i no es pot recuperar un servei pagat i no utilitzat.
 • Si es fracciona la quota anual, caldrà fer efectius tots els pagaments pactats, encara que el soci es doni de baixa abans de finalitzar l’any.
 • En el supòsit de voler donar-se de baixa, aquesta haurà de ser notificada abans del dia 20 del mes anterior d’aquesta, la notificació caldrà fer-la personalment per escrit o per correu electrònic.
 • No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat, i no s’acceptarà cap d’aquestes gestions per telefònica.
 • Els drets de matriculació es perden en el moment de tramitar la baixa en el supòsit d’una possible reincorporació.
 • Els pagaments dels rebuts retornats s’exigiran mitjançant correu electrònic o via telefònica. Si no es fan efectius, es requerirà el pagament a través d’una denúncia a la Batllia, i es procedirà també a donar de baixa l’usuari del servei al qual estava inscrit. (El pagament es farà amb efectiu o targeta).
 • Donarem per finalitzada la baixa al nostra centre, un cop entregada la targeta d’accés.
 • En cas d’anul·lació de la quota abans de finalitzar el període, no és retornaran els diners.

SALA ACTIVITATS I CLASSES DIRIGIDES

 • NO es permet ocupar o interferir els espais on s’estan desenvolupant activitats o classes particulars.
 • NO es permet l’ús lliure de la sala d’activitats sense autorització prèvia del personal de recepció.
 • Per tal de no fer malbé el TATAMI de la sala d’activitats no es poden utilitzar al damunt sabates del carrer, peses de musculació, Steps i bosu.
 • L’ús del material de Fighting (sacs, punch balls, speedballs, etc.) està restringit als socis inscrits a les activitats relacionades: Strikefit, Krav Maga, Boxa.
 • Bloc Cafè es reserva el dret de fer modificacions en la programació de les classes dirigides (Nens, Joves i Adults) i quedaran anul·lades si no hi ha un mínim de 3 participants.

MATERIAL

 • Tot desperfecte ocasionat a la instal·lació o al material a causa del mal ús, serà responsabilitat de la persona que l’hagi causat i, les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable.
 • Els usuaris/es són responsables del material esportiu que utilitzen, i l’hauran de retornar al seu lloc un cop l’han utilitzat.
 • L’usuari farà bon ús de les instal·lacions, que requereixen un calçat i una vestimenta adequada per a la realització de la pràctica esportiva.
 • NO es permet la col·locació de cap element aliè a l’equipament de la instal·lació, o modificació dels existents.

ELS MENORS

 • Els menors de 16 anys hauran d’accedir al rocòdrom acompanyat d’un responsable major d’edat o monitor, que haurà d‘estar present.
 • NO es permet l’accés al Gimnàs i a les Activitats Dirigides als menors de 16 anys.

ROCÒDROM

 • NO es permet la modificació de la situació de les preses.
 • NO es pot accedir al rocòdrom amb envasos de vidre, menjar i begudes alcohòliques.
 • És obligatori la utilització de peus de gat.
 • Està prohibit escalar sota o sobre la vertical d’un altre escalador.
 • Està prohibit l’ús de magnesi pols. Només està permès el magnesi líquid o bola.

L’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA

 • Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertits/des de l’incompliment de la normativa i es neguin a rectificar la seva conducta.
 • A aquest efecte, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general o especifica, que figura com a no permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb la present normativa d’ús i amb la resta de normativa local que sigui d’aplicació.

SUGGERIMENTS I QUEIXES

 • Els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i queixes que creguin oportuns a la direcció del centre, registrant-los a la recepció del centre.